CƠ HỘI GIEO HẠT CÙNG THẦY GESHE MICHAEL ROACH

(1$ / 1 TUẦN / LIÊN TỤC TRONG 1 NĂM . BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 12/2023)

CÁC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY: