Thông báo lịch lớp gieo hạt hàng tuần

1. Chi tiết lịch zoom online 1:

2. Chi tiết lịch zoom online 2:

3. Chi tiết lịch zoom online 3:

4. Chi tiết lịch gặp mặt Offline hàng tuần:

Link tham gia các group zalo & facebook để nhận thêm thông tin:

THIỆP MỜI THAM DỰ: